em nói em tập giết người
giết anh – em sẽ
cho đời tình thâm
giết không bỏ sót (giết lầm?)
hèn chi con mắt lá răm biết lườm… 71 more words