Tags » Storey

Bungy Jump (8-storeys)

Sunway Lagoon, Selangor, Malaysia

Thrill: 9.1/10
Fun: 9.1/10
Cost: RM138; RM80 with MyKad (Admission to theme park = RM150)

The Good
Recalling the day before my jump, I was googling “sunway lagoon bungy jump” in an attempt to prepare myself in some way or another and the very first search result suggestion was “sunway lagoon bungy jump ACCIDENT”. 424 more words

Bovril is A1 in our comfortable trenches

Two recipients of the Bovril paid for by Clewer parishioners wrote from the Front with a probably sanitised account of their experiences. Their letters were printed for public consumption in the parish magazine: 260 more words

Supporting The Troops

What Creates Sexuality?

John Storey’s book on power presents a new way to think about sexuality. We commonly associate the Victorian age with hypocritical views of sexuality that produced draconian laws, but Storey writes that the Victorians did not repress sexuality, they actually invented it ( 247 more words

Storey

Finally My Storey


So today after a while I have decided to share my story on here and the main reason I Have ptsd. Only through having EMDR am I able to remember what Happened and slowley reprocess it and be better for it I was quite a sunny day, I was supposed to be grownded, I managed to pursude my mum to let me out after minuets of bugging. 43 more words

Bovril for the troops

The parishioners of Cookham decided to contribute to a fund sending Bovril to the troops:

Our War Fund

We have lately disposed of our small remaining balance, £8 18s. 103 more words

Supporting The Troops

ބޮލީވުޑް ދަތުރު ހީކުރި ވަރެއް ނުވި


އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ހިތެވެ. ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ދިވެހިންގެ ތެެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ޑްރާމާ ސީރީޒްތައް ތައްޔާރުކުރަނީ މުމްބާއީގައި ހުންނަ ފިލްމު ސިޓީގަ އެވެ. މުމްބާއީ އާއި ފިލްމު ސިޓީ ބަލައިލަން އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ތިން ދިވެއްސަކަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.
އެކަމަކު މުހައްމަދު އަކްޝަމް އާއި އަހުމަދު އަބުދުއްރަހްމާން އާއި އަހުމަދު އަމްޖަދު އެ ދަތުރާ މެދު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. އުއްމީދުކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް، ފިލްމީ ތަރިއަކާ ބައްދަލު ނުކުރެވުމާއި ދަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ދޯހަޅިކަމުން އެ މީހުން ކުރީ މުޅިން ވެސް ޝަކުވާ އެވެ.
“ސްޓާރަކާ ބައްދަލު ކުރަން ވެސް އަމިއްލަ އަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަދައިގެންނޯ ދާން ޖެހޭނީ،” އަކްޝަމް “ހަވީރަށް” ކިޔައިދިނެވެ.
“[ހަތަރު ދުވަހަށް] އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ދިނީ އެންމެ 150 ޑޮލަރު. ހޮޓަލުގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށް ދުވާލަކަށް 77 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހުނު. މިއީ ހަމައެކަނި ލޯ ކްލާސް ހޮޓަލަކަށް ވިޒިޓް ކޮށްލާފައި މާލެ ދިޔުން،” އަމްޖަދު ބުންޏެވެ.
މިއީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ޖެނުއަރީ މަހު ހަވީރު އޮންލައިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ދޯސްތީ ކުއިޒް”ގެ އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާކުރި ބައިވެރިންނަށް ހައި ކޮމިޝަނާއި އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްދިން ދަތުރެކެވެ.

Storey