Tags » NT

God's Love (TOL: Bible NT)

TOL: Bible NT

John (San Juan) 3:16

16 Tjevele wa: —Dios pajal quelel lis tjiji nosis casá patjá, mpes Jatjam jis tje’yaya. Dios pjaní Jatjam. P’a len̈. 18 more words

Bible

The Beatitudes (TOL: Bible NT)

TOL: Bible NT

Matthew (San Mateo) 5:3-12

3 “Nun po jisas ca Dios nucopj mp’a’sas, pajal ‘ücj nujisas nsem nun. Dios nun jis Jepa quinam, niná nujostsja mpes. 282 more words

Bible

God's Love (TOBELO: Bible NT)

TOBELO: Bible NT

John (O Yohanis) 3:16

16 Karana ma Jou Madutu hokogënanga wadora o nyawa o duniaka nënanga, hiädono Unanga wohidöaka Ai Ngohaka woma tëngo-tëngoka, hupaya moi-moi o nyawa iwingaku Unangika yobinahaua, mä yamäke o wowango madutu de’ ikakali.

Bible

The Beatitudes (TOBELO: Bible NT)

TOBELO: Bible NT

Matthew (O Matius) 5:3-12

3 “Yo utumu o nyawa yamäo imä gakunua, de’ duga-duga imahi gagao ma Jouika dika; önanga ganga ma Jou Madutu Ai umati! 167 more words

Bible

God's Love (TIRURAY: Bible NT)

TIRURAY: Bible NT

John (Juan) 3:16

16 I Tuluse toow fo mégédaw bé kéluhanay de étéw dob duniyae, mélaw nirayén i buntunge Ngaén inok i kéluhanay munure dob Beene, énda méléhu ro, yamula gédoté roy umule magufusa.

Bible

The Beatitudes (TIRURAY: Bible NT)

TIRURAY: Bible NT

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Moror i de étéw gétiga ro énda gérigo ro fiyo saliyu ké tabangay Tuluse bero, non féguléwoy Tuluse bero. 223 more words

Bible

The Lord's Prayer (TIRURAY: Bible NT)

TIRURAY: Bible NT

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 “Ay niy ufamawe de. Dasal gom loo bé ni, ‘Abay gey dob lawayo, kéluhanay étéwe damén féngadafé ro Beem. 74 more words

Bible