Tags » Martin Heidegger

Martin Heidegger: Khái Lược Con Người - Sự Nghiệp - Tư Tưởng

Vũ Đức Anh Phương, S.J.

Dẫn nhập

Heideggerchịu ảnh hưởng nhiều bởi Husserl mà đặc biệt là ở phương pháp hiện tượng luận. Bởi thế, trước khi tìm hiểu tư tưởng của Heidegger thiết nghĩ phải nhắc qua Husserl để có thể thấy được một sự nối tiếp giữa hai triết gia này. 5,516 more words

Triết Tây

Spheres, Volume I: Bubbles, Microspherology (1998, translation 2011)
Peter Sloterdijk
Translated by Wieland Hoban
Semiotext(e)

That which is a pole cannot, precisely, constitute the center. 645 more words

Martin Heidegger

Manifest Tension

Now is the age of anxiety. — W. H. Auden

The inability to cope with impermanence and the inability to tolerate ambiguity are two features endemic to anxiety. 323 more words

Ledare #15/16

DEN ANDRAS KRAV

Omsorgen är alltid, om än bara privativt, ombesörjande och försorg. I viljandet blir ett varande som förståtts, det vill säga utkastats i riktigt mot sin möjlighet, greppat som något att ombesörja eller genom försorg bringa in i sitt vara.

568 more words
#15/16 Omsorger

Heidegger's Geworfenheit

How do we find ourselves in the world, and how can find our freedom here?

As I already tried to show, Heidegger seeks to reawaken perplexity about the question of being, the basic issue of metaphysics. 618 more words

Psychology