Tags » Cakephp

Redirect Back to the same page after form submission in CakePHP

Use this code in your controller:-

return $this->redirect($this->referer());

CakePHP

Genarate Random Password String In PHP

<?php

substr( str_shuffle( 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$' ) , 0 , 10 );

?>

Brij_shivam1987

Cakephp and SQL Injection

I’ve written a few apps in CakePHP and I’ve found it to be one of the easier PHP frameworks to get to grips with. One thing that I do dislike however is how much Cake tries to push you into using it’s ORM equivalent. 99 more words

Programming

Lựa chọn PHP Framework nào cho năm 2014?

Năm 2013, đánh dấu nhiều thay đổi với nền tảng PHP đặc biệt là số lượng PHP Framework mới được sinh ra. Vậy Framework nào cho PHP tại thời điểm này là tốt nhất, Framework nào được dùng nhiều nhất để tạo ra các ứng dụng ? 1,108 more words

CakePhp

PHP framework hay và thông dụng nhất hiện nay

Dưới đây là những framework được đánh giá là tốt và phổ biến nhất hiện nay bao gồm: Yii, Zend Framework, CakePHP, Symfony, Codelgniter, và Seagull, Prado. 1,515 more words

CakePhp

Dùng memcache cho cakephp 2.x và ví dụ cụ thể - Bài 3

1. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt memcache cho server xampp chúng ta tiếp tục sử dụng memcache cho cakephp.

2. Mở file core.php trong app/config/core.php… 99 more words

CakePhp