Tags » NT

God's Love (LOTE: Bible NT)

LOTE: Bible NT

John (Ioanes) 3:16

16 “NeHalang lemene tau tote hehei pe hana nga ich nei. Pomalam tung hote tuna elle mana nem. Pe iri nenge leteria manmanna nge i lape te mene maulinga ke koko. Te mete sapele ero.

Bible

God's Love (LOKPA: Bible NT)

LOKPA: Bible NT

John (Yohaani) 3:16

16 Pə taɣa pʋlʋ, Ɩsɔ sɔɔla yəlaa tənaɣa sɔsɔm, haləna ɩ́ caŋ ɩ́ ha ɩ Pəyaɣa ɩkpamlɛ, sɩ pa təna mpa paa təŋ ka tɔm tɔ, pá taa sɩ, ama pá hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ.

Bible

God's Love (LOKAA: Bible NT)

LOKAA: Bible NT

John (Jọn) 3:16

16 Ọgẹna Ọbasẹ ekpoon etuum ẹdẹẹ wẹ ọkaama ọganna Wẹẹn wana wẹkakạn wạ oyeni okạạ yẹ, obi ọnẹn wanwanaya wạ oyoo yẹ kạ lọtumajạu ookpo, odạ nạ oduukạ oyeni etoom ayoyowa.

Bible

The Beatitudes (LOKAA: Bible NT)

LOKAA: Bible NT

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 “Ọyiyi ọyiyi obạ yanẹn bimina bạ yayi kẹ yajạu mbạ yadạ yakpoiyẹẹn, kạ abloong kudạnna kạ ọgẹna mbạ nạ yadạ yanẹn bạ nạ yayau kạ kọkpamma Lẹbọọlkạm kawọnga. 242 more words

Bible

The Lord's Prayer (LOKAA: Bible NT)

LOKAA: Bible NT

Matthew (Matiyu) 6:9-13

9 “Mina odạ eti yạ nnạ yasẹnga kaa yayi yatạm: ” ‘Uwọu ọmọọn wạ ọyau kạ Lẹbọọlkạm kawọnga: Nạng mọọn tạ yọgai jeen lẹwu; 93 more words

Bible

God's Love (LOBIRI: Bible NT)

LOBIRI: Bible NT

John (Jã) 3:16

16 Naʋʋkɛra Thãgba kɔɔ nanɩ tɩbɩla fɛʋ thɩɩra dɩɩ ka dʋɔn mɔ̃kɛ a ‘laanɩ ɔɔ Bikũu bɩɛl ‘lẽ’lẽ, dɩ mɛ̃ tibil wo tibilikɛ na pɩɛrnɩ haar ɔrra, a na bu yuuraka’, sɩ a na hananɛ yireekɛ na pɛnɩ yuuə’.

Bible

The Beatitudes (LOBIRI: Bible NT)

LOBIRI: Bible NT

Matthew (Matiə) 5:3-12

3 Gɩ da wɩrɛraakɛ jɩɛnnɩ dɩ thu thɩ̃ɛ n ɓɔr wɛr, gɩdonɩ ƴũ fãgadaarɩ dɩ wɛr hɩna.

4 Gɩ da wɩrɛraakɛ n bɩɛnnɩ, gɩdonɩ Thãgba na cʋʋ wɛr dɩ wa faa haar. 203 more words

Bible